%%subject%%
SD Worx. For life. For work.
Is deze mail niet goed leesbaar? Klik hier
SD Worx
Newsflash
4 maart 2022
Actueel en inspirerend hr-nieuws
Beste klant,

Komt er na meer dan twee jaar een einde aan de coronawerkloosheid, de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens corona? Het ziet ernaar uit dat de steunmaatregel na 31 maart 2022 niet meer wordt verlengd. De terugkeer naar het klassieke systeem moet je nu al voorbereiden indien economische tijdelijke werkloosheid bij jou nog aan de orde is. En er is nieuws voor wie een collectieve loonbonus toekent: de Nationale Arbeidsraad verduidelijkt het toepassingsgebied van cao nr. 90. 
Actua
Vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid loopt af op 31 maart 2022
 
Is je bedrijf getroffen door de oorlog in Oekraïne?
 
Nationale Arbeidsraad publiceert leidraad bij loonbonus
 
Vlaamse jobbonus op komst voor laagste beroepsinkomens 
 
Regering bereikt akkoord over omzetting klokkenluidersrichtlijn
 
 
Inspiratie
Ontdek meer hr-trends
 
 
Einde coronawerkloosheid in zicht? 
Mogelijk terug naar klassieke regels tijdelijke werkloosheid vanaf 1 april
Al sinds de start van de pandemie kunnen werkgevers die met een werktekort kampen als gevolg van de gezondheidscrisis, gebruikmaken van een vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid. Die loopt nog tot 31 maart 2022 en wordt mogelijk niet opnieuw verlengd. Na meer dan twee jaar lijkt het einde van de maatregel dus in zicht. Al valt de definitieve beslissing pas in de loop van deze maand.

Wie na de maart-deadline toch nog een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid, valt dan onder meer terug op de regels tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zoals we die al kenden vóór corona. Kort samengevat: 

Regeling voor arbeiders 
Arbeiders kun je zowel volledig als gedeeltelijk schorsen. Breng hen – en de RVA – minstens 7 kalenderdagen vóór de start van de eerste werkloosheidsdag op de hoogte. Je ontvangt dan de controlekaarten (C3.2AS) die je aan je arbeiders overhandigt. Geef ook maandelijks aan welke dag de eerste effectieve werkloosheidsdag is van de betrokken arbeiders.

Regeling voor bedienden 
Je kunt bedienden enkel economisch tijdelijk werkloos stellen, als je een onderneming in moeilijkheden bent. Dit zal je moeten bewijzen met een C106A, die je minstens 14 dagen vóór de eerste kennisgeving aan de juiste instantie bezorgt. Heb je: 
 • een sectorale of ondernemings-cao: noteer dit op de C106A en bezorg die aan de RVA.
 • een ondernemingsplan: vul de C106A in en bezorg die aan de FOD WASO. 
 • geen cao of plan: vermeld cao nr. 159 of nr. 148 op de C106A en bezorg die aan de RVA.  
Belangrijk! Wil je de economische tijdelijke werkloosheid laten ingaan op 1 april 2022? Verstuur dan uiterlijk 10 maart 2022 de C106A. 

Breng je bedienden – en de RVA – minstens 7 kalenderdagen vóór de start van de eerste werkloosheidsdag op de hoogte. Je ontvangt dan de controlekaarten (C3.2AS) die je aan hen overhandigt. Geef ook maandelijks aan welke dag de eerste effectieve werkloosheidsdag is van de betrokken medewerkers.

Loonverwerking in Payroll 
Vanaf 1 april 2022 kun je geen gebruik meer maken van de overmacht – corona-codes. Vanaf die datum gebruik je in Payroll:
 • voor arbeiders: ‘economische werkloosheid’ 
 • voor bedienden:
  • met bedrijfs- of sectorale cao of bedrijfsplan: ‘economische werkloosheid bedienden’ 
  • volgens cao159 of cao148: ‘economische werkloosheid bediende cao 148’.
Wordt de vereenvoudigde procedure coronawerkloosheid op de valreep toch verlengd? Dan lees je het hier als eerste.
 
Is je bedrijf getroffen door de oorlog in Oekraïne? 
5 mogelijke scenario’s 
De oorlog in Oekraïne domineert al enkele dagen het nieuws en ook op de werkvloer kan de impact voelbaar zijn. Wordt je bedrijf (on)rechtstreeks getroffen door het conflict, dan zijn er verschillende opties. 

Scenario 1: je aanvoer, productie of exportmarkt worden getroffen 
Kamp je met een werktekort als gevolg van de oorlog en kun je niet al je werknemers aan de slag houden? Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht kan dan een oplossing bieden. Je zal wel de klassieke procedure van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten volgen. Want hier heeft het werkgebrek niets met corona te maken. Contacteer in dit geval je plaatselijke RVA-kantoor voor meer info.

Scenario 2: je werknemer zit vast in Oekraïne of Rusland 
Geraakt je medewerker niet terug uit het conflictgebied, dan is er ook sprake van overmacht. Deze afwezigheid geeft geen recht op loon. Of je medewerker dan een tijdelijke werkloosheidsuitkering zal ontvangen, hangt af van wat de RVA beslist. In principe niet, maar contacteer best je plaatselijke RVA-kantoor om je dossier te bespreken.

Scenario 3: je werknemer ervaart stress of angstgevoelens 
Medewerkers – en zeker wie van dichtbij is betrokken bij het conflict – kunnen zich mentaal minder weerbaar voelen. Voelt een medewerker zich ongeschikt om te werken, dan is een attest van de huisarts nodig. Je kunt ook vrijblijvend psychosociale ondersteuning aanbieden aan medewerkers die daar nood aan hebben. 

Scenario 4: je stelt Oekraïners tewerk 
Oekraïense medewerkers die naar hun land willen terugkeren om familie of landgenoten bij te staan, hebben een aantal opties. Bespreek samen wat mogelijk is: vakantie opnemen, toegestane afwezigheid of verlof om dwingende redenen. Belangrijk: militaire dienstplicht is geen wettelijke grond van afwezigheid. Onbetaalde toegestane afwezigheid kan wel in zo’n geval. 

Scenario 5: je detacheert medewerkers naar Oekraïne of Rusland 
Ga voor gedetacheerde werknemers in Oekraïne na of de arbeidsongevallenverzekering ook oorlogsschade dekt.
 
Nationale Arbeidsraad publiceert leidraad bij loonbonus
Nieuw standaardmodel en bijkomende voorwaarden  
Een collectieve loonbonus (cao nr. 90) is een fiscaal interessante manier om werknemers te belonen voor hun inzet. Er zijn immers geen gewone socialezekerheidsbijdragen, maar vooral geen bedrijfsvoorheffing of belastingen op verschuldigd. De invoering van zo’n bonusplan gebeurt via een cao of toetredingsakte – nieuw model! – en op basis van duidelijk aflijnbare, meetbare en verifieerbare doelstellingen. 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) somt in haar advies een niet-limitatieve lijst van toegelaten (niet-) economische en financiële doelstellingen op. Volgens SD Worx expert Isabelle Cornelis zijn dit de populairste:
 • Economische of financiële doelstellingen: het behalen van een bepaald omzetcijfer of het realiseren van een brutomarge bijvoorbeeld.
 • Doelstellingen rond betere werkprocessen of het imago van de onderneming: het digitaliseren van processen door de invoering van een nieuw boekhoudsysteem of stockbeheersysteem of het behalen van een bepaalde gemiddelde score op een tevredenheidsenquête aan klanten zijn gekende voorbeelden.
 • Doelstelling rond duurzaam ondernemen: zoals bijvoorbeeld het gebruik van inkt en papier beperken of minder afval produceren.

Aan 2 mogelijke doelstellingen verbindt de NAR bijkomende voorwaarden: 
 • doelstellingen rond welzijn op het werk en veiligheid: zijn enkel toegestaan als je in het bezit bent van een algemeen preventieplan en het jaaractieplan. Je moet beide plannen ook bezorgen aan de FOD Waso.
 • mobiliteitsdoelstellingen: zijn enkel toegestaan als je ook een fietsvergoeding toekent aan werknemers die pendelen met de fiets. 
Denk je eraan zo’n bonusplan in te voeren, gebruik voortaan het nieuwe standaardmodel. Vergeet niet dat de toetredingsakte ook elektronisch kan worden ingediend. 

Wissel je hierover graag eerst van gedachten? 
Neem dan contact met ons op
 
Vlaamse jobbonus op komst voor werknemers met laagste beroepsinkomens
Toekenning mogelijk vanaf november 2022
Het hing al een tijdje in de lucht, maar vanaf eind dit jaar is de Vlaamse jobbonus een feit. Dit is een premie voor werkende – niet-pensioengerechtigde – personen met een laag beroepsinkomen en met officiële woonplaats in het Vlaams Gewest. Op die manier wil de Vlaamse regering werken in de laagste inkomensklassen stimuleren. Jobstudenten of personen met een uitkering of vervangingsinkomen komen niet in aanmerking. 

Bedrag van de premie 
Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde uren in het refertejaar (2021), het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de bonus voor het eerst wordt toegekend (2022). Bij een voltijdse tewerkstelling gaat het om: 
 • max. 600 euro bij een gemiddeld maandelijks brutoloon van max. 1800 euro
 • max. 600 tot min. 20 euro bij een gemiddeld maandelijks brutoloon tussen 1800 en 2500 euro
Is er concrete actie vereist? 
De toekenning gebeurt automatisch via de RSZ- en belastingdienst. Voor jou brengt dit dus geen extra inspanning met zich mee. Zorg wel voor een correcte en tijdige kwartaalaangifte van de loon-en arbeidstijdsgegevens.  
 
Regering bereikt akkoord over omzetting klokkenluidersrichtlijn 
Ruimer toepassingsgebied dan Europese richtlijn 
Ter herinnering: een nieuwe Europese richtlijn verplicht organisaties en ondernemingen een werkbaar intern meldingskanaal op te zetten ter bescherming van klokkenluiders. De deadline lag op 17 december 2021. België maakte nu pas werk van een voorontwerp die de klokkenluidersrichtlijn omzet in nationaal recht voor de private sector. Die ligt nog voor advies bij de Raad van State.

Opvallend, het wetsontwerp gaat verder dan de Europese richtlijn. Ook meldingen over fiscale en sociale fraude vallen binnen de scope. 

De krachtlijnen in een notendop: 
 • klokkenluiders kunnen via 3 kanalen wantoestanden melden: een intern kanaal binnen de onderneming, een extern kanaal bij de overheid en een openbaarmaking.
 • het intern meldingskanaal is enkel verplicht voor bedrijven met 50 of meer werknemers.
 • ook anonieme meldingen zijn mogelijk. 
 • klokkenluiders worden beter geïnformeerd en ondersteund door de federale ombudsman en het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens.
Wat doet SD Worx? 
Wij kennen onze klanten door en door. Daardoor kunnen we hun interne meldingskanaal oprichten via een nauwe integratie met SD Worx Assistant. Deze oplossing is laagdrempelig, gebruiksvriendelijk en tegelijk een van de meest veilige manieren om de privacy te garanderen. Daarnaast stellen we ook een pakket met webinars, modeldocumenten en 1 uur consulting ter beschikking om het meldingskanaal compliance-proof te implementeren. Neem contact op met onze experten voor meer toelichting. 
Bestel onze klokkenluiderstool
 

Alle info makkelijk terugvinden: waar kun je terecht?
  Dialogue Icon   Docu Icon   Mail Icon   Person Icon  
  Corona-FAQ   Themapagina telewerken   Contacteer ons   Vorige newsflashes  
footer spark
SD Worx
Follow us
Linkedin    Facebook    Twitter    Instagram
Deze e-mail werd verstuurd naar %%email%%.
Schrijf je uit voor de Nieuwsflash corona.
Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem voortaan liever meteen zelf ontvangen?
Abonneer je nu!
Privacy   Disclaimer   Rechtspersonen